Producten
 

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Orsaya Hertzinger-Snijders

 

 

 

Artikel 1 Begrippen
 1. Orsaya Hertzinger-Snijders: de opdrachtnemer, gevestigd in Purmerend aan de Masaistraat 117 in Purmerend en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37146770
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Orsaya Hertzinger-Snijders een overeenkomst sluit, gebruikt maakt van de diensten van Orsaya Hertzinger-Snijders en/of aan wie Orsaya Hertzinger-Snijders een offerte heeft uitgebracht.
 3. Diensten: alle diensten die Orsaya Hertzinger-Snijders biedt, zoals (maar niet beperkt tot): trainingen, coachingstrajecten  en spreker.
 4. Trainingen: alle trainingen die Orsaya Hertzinger-Snijders verzorgt.
 5. Coaching: alle coachingstrajecten die Orsaya Hertzinger-Snijders aanbiedt.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen Orsaya Hertzinger-Snijdersen een opdrachtgever.
 7. Website: de website van Orsaya Hertzinger-Snijders. Toegankelijk via www.motivatieinspiratie.com & www.motivatieinspiratie.nl
 8. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachtbevestigingen, diensten alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Orsaya Hertzinger-Snijders en de opdrachtgever.
 2. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Orsaya Hertzinger-Snijdersvoor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Orsaya Hertzinger-Snijders het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 9. Orsaya Hertzinger-Snijders is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 4 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van Orsaya Hertzinger-Snijdersgebruik maakt. 

Artikel 3 Offertes
 1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Orsaya Hertzinger-Snijders in haar offerte anders aangeeft.
 2. Een offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Orsaya Hertzinger-Snijders anders aangeeft in haar offerte.
 3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.
 4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Orsaya Hertzinger-Snijders daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Orsaya Hertzinger-Snijders het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
 6. Orsaya Hertzinger-Snijders kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 7. Genoemde termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten
 1. Een overeenkomst tussen Orsaya Hertzinger-Snijders en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en Orsaya Hertzinger-Snijders de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaard.
 2. Wanneer een training online via de website van Orsaya Hertzinger-Snijders wordt geboekt dan is de boeking pas definitief op het moment dat het volledige factuurbedrag betaald is.
 3. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.
 4. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
 5. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Orsaya Hertzinger-Snijders schriftelijk is bevestigd en de opdrachtgever het volledige factuurbedrag voldaan heeft.
 6. Orsaya Hertzinger-Snijders is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.
 7. Indien een overeenkomst in strijd is met de regels, beleid en/of richtlijnen, etc. van derden, dan is Orsaya Hertzinger-Snijders gerechtigd deze overeenkomst te weigeren.
 8. Alle gegevens, informatie, rapportages, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Alle overeenkomsten worden door Orsaya Hertzinger-Snijders naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Orsaya Hertzinger-Snijders kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Orsaya Hertzinger-Snijders niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Orsaya Hertzinger-Snijders het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Orsaya Hertzinger-Snijders heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 4. Eventuele levertermijnen in een offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders een levertermijn overschrijdt dan dient opdrachtgever Orsaya Hertzinger-Snijders schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Orsaya Hertzinger-Snijders een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 6 Informatie en medewerking opdrachtgever
 1. Opdrachtgever dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Orsaya Hertzinger-Snijders  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan Orsaya Hertzinger-Snijders te verstrekken.
 2. Indien opdrachtgever de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Orsaya Hertzinger-Snijders verstrekt, dan heeft Orsaya Hertzinger-Snijders het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Orsaya Hertzinger-Snijders verstrekt gegevens, materialen of informatie.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Orsaya Hertzinger-Snijders is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 5. Indien van toepassing is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit zijn bedrijf, dan wel derden die namens opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienen te zijn.
 6. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, stelt opdrachtgever op zijn locatie aan Orsaya Hertzinger-Snijders kosteloos een werkruimte en gewenste faciliteiten ter beschikking.

 

Artikel 7 Afspraken en annulering
 1. Opdrachtgever of deelnemer dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken en zal zich gedurende de afspraak resp. coaching volledig inzetten en iedere medewerking verlenen.
 2. Indien opdrachtgever of deelnemer, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afspraak, dan dient opdrachtgever resp. deelnemer dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Orsaya Hertzinger-Snijders. Bij tijdige annulering heeft de opdrachtgever resp. deelnemer de mogelijkheid om 1 keer kosteloos een andere datum in te plannen.
 3. Annulering van afspraken kan telefonisch, per e-mail, sms bericht en/of via WhatsApp.
 4. Indien de afspraak niet binnen de in lid 2 gestelde termijn is geannuleerd dan kan Orsaya Hertzinger-Snijders aan degene die niet verschenen is zonder tijdige annulering, kosten in rekening brengen voor de daadwerkelijke gereserveerde tijd en eventueel de kosten voor de gereserveerde (externe) locatie.
 5. Dit artikel is ook van toepassing indien opdrachtgever of deelnemer –zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak.
 6. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders een afspraak of coaching- of trainingsdag annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Orsaya Hertzinger-Snijders niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht.
 8. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 gestelde termijn een afspraak annuleert dan kan Orsaya Hertzinger-Snijders kosten in rekening brengen voor de daadwerkelijke gereserveerde tijd en eventueel de kosten voor een gereserveerde (externe) locatie. 
 9. Bij annulering van een overeenkomst, coaching, training en of sprekersdienst door de opdrachtgever gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  Annulering binnen 2 weken voor de geplande dag: 50% van het totale factuurbedrag;
  Annulering binnen 1 week voor de geplande dag: 75% van het totale factuurbedrag;

 10. Indien sprake is van overmacht worden de bovenstaande annuleringskosten niet in rekening gebracht.
 11. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos geannuleerd kan worden dan is Orsaya Hertzinger-Snijders gerechtigd deze extra kosten volledig in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 8 Coaching
 1. Onderstaande aanvullende bepalingen gelden voor coaching.
 2. Coaching heeft betrekking op het ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, sales of marketing.
 3. In principe vinden coachingstrajecten plaats op het kantoor van Orsaya Hertzinger-Snijders tenzij partijen een andere locatie hebben aangewezen.
 4. Indien een opdrachtgever geen (geschikte) locatie heeft, dan kan Orsaya Hertzinger-Snijders dit regelen.
 5. Vooraf komen partijen in de overeenkomst en/of offerte overeen hoe lang de coachingstraject duurt. Indien een coachingstraject langer duurt dan is Orsaya Hertzinger-Snijders gerechtigd om deze conform de geldende tarieven in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 6. Orsaya Hertzinger-Snijders heeft het recht om de inhoud van een coachingstraject te wijzigen.
 7. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
 8. Het is niet toegestaan om opnames te maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9 Training
 1. Onderstaande aanvullende bepalingen gelden voor de trainingen die Orsaya Hertzinger-Snijdersgeeft.
 2. Een reservering voor een training komt tot stand door het invullen van reserveringsformulier op de website en het betalen van het volledige factuurbedrag direct na reservering.
 3. Zolang de opdrachtgever het volledige factuurbedrag voor de training niet heeft betaald, is de reservering niet definitief en is de gereserveerde plek niet definitief.
 4. Reservering gaat op volgorde van binnenkomst en betaling. Voor de trainingen geldt vol = vol.
 5. Deelname aan een training zonder dat het volledige bedrag is voldaan, is niet mogelijk.
 6. Bij de reservering dient opdrachtgever een aantal gegevens te verstrekken. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering resp. overeenkomst tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste NAW-gegevens, e-mailadres, (bedrijfsnaam), startdatum en dergelijke.
 7. Bij reservering verklaart de klant dat hij alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt.
 8. Gedetailleerde informatie over de trainingen (programma, prijs, tijdstip, locatie enz.) zijn terug te vinden op de website van Orsaya Hertzinger-Snijders bij de betreffende training.
 9. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
 10. Het is niet toegestaan om opnames te maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 10 Wijzigen en annulering boekingen
Artikel 10.1 Wijzigen en annulering geboekte training door een opdrachtgever
 1. Na reservering is het mogelijk om deze éénmaal kosteloos te wijzigingen in bijvoorbeeld de datum. Voor iedere volgende wijziging worden er wijzigingskosten in rekening gebracht.
 2. Annulering en/of wijziging door de opdrachtgever dient per e-mail geschieden. De datum waarop Orsaya Hertzinger-Snijders de annulering per e-mail ontvangen geldt als datum van annulering.
 3. Alle trainingen zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, heeft Orsaya Hertzinger-Snijders het recht om de training te annuleren. Hiervan krijgt de opdrachtgever uiterlijk 5 dagen voor startdatum van de training, per e-mail, bericht.
 4. Bij een eventuele annulering, om welke reden dan ook, door Orsaya Hertzinger-Snijders heeft de opdrachtgever de keuze om de training kosteloos om te boeken naar een andere datum of het betaalde factuurbedrag geretourneerd te krijgen.
 5. Indien de training wordt geannuleerd door Orsaya Hertzinger-Snijders dan is zij niet aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten zoals -maar niet beperkt tot-:  verblijfskosten enz.
 6. Orsaya Hertzinger-Snijders heeft het recht om de inhoud, locatie, tijd en startdatum van een training te wijzigen zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
 7. De annuleringskosten zijn als volgt:
  Bij annulering tot 42 dagen voor de begindatum kan kosteloos worden geannuleerd;
  Bij annulering meer dan 42 dagen voor de begindatum: 50% van het totale boekingsbedrag;
  Bij annulering meer dan 14 dagen voor de begindatum: 70% van het totale boekingsbedrag;
  Bij annulering 14 dagen of minder voor de begindatum: 100% van het totale boekingsbedrag.
 8. Indien een opdrachtgever een training voortijdig afbreekt en/of niet verschijnt dan vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 10.2 Aangekochte ticket(s) voor workshop, lezing of training
 1. Aangekochte tickets zijn niet te retourneren.
 2. Indien er niet wordt deelgenomen aan een workshop, lezing, training of ander evenement is restitutie niet mogelijk.
 3. Indien de koper van het ticket of deelnemer niet op komt dagen voor een workshop, lezing, training of ander evenement is restitutie eveneens niet mogelijk.

Artikel 11 Spreker
 1. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders als spreker wordt ingehuurd dan gelden onderstaande aanvullende bepalingen.
 2. Opdrachtgever dienst zelf de locatie te regelen. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De inhoud wordt bepaald in samenspraak met Orsaya Hertzinger-Snijders.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kosteloos ter beschikking stellen van alle (technische) faciliteiten waarvan Orsaya Hertzinger-Snijders aangeeft nodig te hebben.
 5. Nadat Orsaya Hertzinger-Snijders en opdrachtgever de datum zijn overeengekomen, kan deze niet meer kosteloos geannuleerd resp. verplaatst worden.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
 7. Het is niet toegestaan om opnames te maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 12 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 1. Orsaya Hertzinger-Snijders is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
  Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  Orsaya Hertzinger-Snijders na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
  Eén van de partijen komt te overlijden;
  Één van de partijen haar onderneming staakt.
 2. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
 3. Schort Orsaya Hertzinger-Snijders de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden
 4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Orsaya Hertzinger-Snijders het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
 5. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

 

Artikel 13 Wijzigen overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Orsaya Hertzinger-Snijders.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Orsaya Hertzinger-Snijders een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren.
 4. Orsaya Hertzinger-Snijders heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 5. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de opdrachtgever, dan is Orsaya Hertzinger-Snijders gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
 6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Orsaya Hertzinger-Snijders niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Orsaya Hertzinger-Snijders het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijf.
 7. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Orsaya Hertzinger-Snijders kan worden toegerekend, dan zal Orsaya Hertzinger-Snijders geen meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 14 Betaling en incassokosten
 1. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door Orsaya Hertzinger-Snijders aangewezen bankrekening.
 2. Verstuurde facturen dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. Tenzij iets anders is overeengekomen zoals voor reserveringen voor trainingen.
 3. Orsaya Hertzinger-Snijders verstuurt haar facturen digitaal.
 4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Orsaya Hertzinger-Snijders het recht, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen
 6. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 7. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag.
 8. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een opdrachtgever bedraagt 1% per maand.
 9. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 10. Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Orsaya Hertzinger-Snijders open staan.
 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 12. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Orsaya Hertzinger-Snijders haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat opdrachtgever de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft.

 

Artikel 15 Klachten
 1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden of de factuur dient opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Orsaya Hertzinger-Snijders.
 2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
 3. Orsaya Hertzinger-Snijders streeft ernaar om een klacht binnen 1 week af te handelen. Indien zij een langere termijn nodig heeft zal zij de opdrachtgever daarover per e-mail informeren.
 4. Indien de klacht terecht is, heeft Orsaya Hertzinger-Snijders de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden.

 

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrecht
 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Orsaya Hertzinger-Snijders, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Orsaya Hertzinger-Snijders behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, sheets, presentaties, software, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal etc. voor.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
 1. Het in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Orsaya Hertzinger-Snijders totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Orsaya Hertzinger-Snijders gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Orsaya Hertzinger-Snijders geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Orsaya Hertzinger-Snijders veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de opdrachtgever verplicht om Orsaya Hertzinger-Snijders daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval Orsaya Hertzinger-Snijders haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Orsaya Hertzinger-Snijders om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Orsaya Hertzinger-Snijders zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 18 Vertrouwelijkheid
 1. Zowel opdrachtgever als Orsaya Hertzinger-Snijders, evenals personen die bij hen in dienst zijn en/of voor hen werkzaamheden verrichten verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit ander bron verkregen hebben.
 2. Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.
 3. Orsaya Hertzinger-Snijders is niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar of uit andere bron verkregen hebben, in de macht van derden komt bijvoorbeeld –maar niet beperkt tot- door het zoekraken van e-mail of (elektronische) documenten, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Orsaya Hertzinger-Snijders . Orsaya Hertzinger-Snijders is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 4. Opdrachtgever zijn niet gerechtigd verstrekte (schriftelijk) materialen of informatie van Orsaya Hertzinger-Snijders te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf.
 5. Orsaya Hertzinger-Snijders kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Orsaya Hertzinger-Snijders kan eventueel de naam van opdrachtgever gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid van Orsaya Hertzinger-Snijders is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Orsaya Hertzinger-Snijders is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Orsaya Hertzinger-Snijders  is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever en/of indirecte opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Orsaya Hertzinger-Snijders is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen.
 4. Orsaya Hertzinger-Snijders is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Orsaya Hertzinger-Snijders aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Orsaya Hertzinger-Snijders kan worden toegerekend.
  Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. Orsaya Hertzinger-Snijders is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  Gederfde winst;
  Gemiste besparingen;
  Gevolgschade;
  Reputatieschade;
  Teleurgestelde verwachtingen;
  Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 6. Voor zover Orsaya Hertzinger-Snijders aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 7. Elke aansprakelijkheid van Orsaya Hertzinger-Snijders vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van de schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 8. Orsaya Hertzinger-Snijders is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Orsaya Hertzinger-Snijders.

 

Artikel 20 Vrijwaring
 1. De opdrachtgever vrijwaart Orsaya Hertzinger-Snijders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 2. Indien Orsaya Hertzinger-Snijders uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Orsaya Hertzinger-Snijders zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Orsaya Hertzinger-Snijders, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Orsaya Hertzinger-Snijders en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 21 Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Orsaya Hertzinger-Snijders, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. Orsaya Hertzinger-Snijders heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Orsaya Hertzinger-Snijders haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Orsaya Hertzinger-Snijders heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de opdrachtgever als Orsaya Hertzinger-Snijders gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Orsaya Hertzinger-Snijders  het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Orsaya Hertzinger-Snijders is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.
 6. Indien evenementen, lezingen, workshops of trainingen door onvoorziene omstandigheden gecanceld dienen te worden door organisator, wordt er ten allen tijden een passende oplossing geboden aan koper van het product; een ander tijdstip aangeboden, of een tegoedbon voor een soortgelijk product.

 

Artikel 22 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten, diensten, trainingen, offertes en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een opdrachtgever gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. Alle geschillen tussen Orsaya Hertzinger-Snijders en opdrachtgever zullen onderling beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 3. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Orsaya Hertzinger-Snijders, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

 

Artikel 23 Herroepingsrecht producten
 1. In geval van producten gaat de bedenktijd van 14 (veertien) dagen in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde (niet- zijnde de vervoerder) de producten heeft ontvangen.
 2. Tijdens de bedenktijd dient consument zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten en de verpakking daarvan. De betreffende producten mogen niet uit hun verpakking worden gehaald. Consument mag de producten slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysiek verkooppunt zou mogen doen.
 3. De Consument moet de te retourneren producten binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de herroeping gemeld is volgens de instructies van Orsaya Hertzinger-Snijders – naar Orsaya Hertzinger-Snijders dan wel een door Orsaya Hertzinger-Snijders aangewezen derde terugsturen. De verzend- of afleveringskosten komen in geval van herroeping voor rekening van de Consument.
 4. De Consument heeft geen recht op ontbinding als de gesealde verpakking van Goederen geopend respectievelijk verbroken is/zijn. Stuurt de Consument desondanks   Goederen terug waarvan de seal geopend of de verzegeling verbroken is/zijn, dan ontvangt de Consument het aankoopbedrag corresponderend met de (het) betreffende  Goederen niet van Orsaya Hertzinger-Snijders terug.
 5. Orsaya Hertzinger-Snijders betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop de producten terug zijn gekomen op het vermelde adres.

 

Artikel 24 Beeldmateriaal

Beeldmateriaal wat tijdens lezingen, masterclasses, trainingen en of workshops worden gemaakt zijn vrij voor gebruik in de uitingen van Orsaya Hertzinger-Snijders.